Thông tin sản phẩm

Somi Romooc xương 40' 3 trục

GIÁ :Liên hệ
Khối lương BT : 6410
khối lượng TB : 40000
Tải trọng tham gia giao thông xin phép : 33590
Tải trong cho phép tham gia giao thông : 32100
Thông tin chi tiết