Bón phân cho ổi
Bón phân cho ổiỔi là cây ăn quả không kén đất, thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau. Nhưng muốn đạt năng suất cao, phẩm chất quả tốt, cần phải bón phân cho ổi. Khi đào hố trồng ổi, cần bón lót 30kg phân chuồng hoai 0,2 – 0,5kg phân lân Văn Điển và 0,1-0,2 kg phân sunfat kali. Tất cả được trộn đều với lốp đất mặt, rồi cho xuống hố. Lấp hố trước khi trồng 15-20 ngày. Ngoài lượng phân bón lót trên hàng năm cần phải bón bổ sung phân cho cây.
Bón phân cho ổiỔi là cây ăn quả không kén đất, thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau. Nhưng muốn đạt năng suất cao, phẩm chất quả tốt, cần phải bón phân cho ổi. Khi đào hố trồng ổi, cần bón lót 30kg phân chuồng hoai 0,2 – 0,5kg phân lân Văn Điển và 0,1-0,2 kg phân sunfat kali. Tất cả được trộn đều với lốp đất mặt, rồi cho xuống hố. Lấp hố trước khi trồng 15-20 ngày. Ngoài lượng phân bón lót trên hàng năm cần phải bón bổ sung phân cho cây. Năm thứ nhất: bón 200g phân NPK 16:16:8 + 50g phân ure + 100g phân KCl/cây. Năm thứ hai: bón 400-500g phân NPK 16:16:8 + 100g phân ure + 100g KCl/cây, chia thành 4 lần để bón trong 1 năm. Năm thứ ba, bón làm hai đợt chính: Bón thúc ra hoa: 200-300g phân NPK 16:16:8 + 100g phân ure/cây. Bón rải quanh gốc. Bón phân xong vùi đất lấp. Bón nuôi quả: Sau khi bón nuôi hoa độ 1-1,5 tháng thì tiếp tục bón, cứ 15 ngày bón một lần kết hợp với bấm ngọn để kích thích ra chồi và nuôi quả. Bón phân khoảng 9-10 lần. Lượng phân bón cho 1 cây là 100 – 200g phân NPK + 100g phân ure + 100g phân KCl + 20-30kg phân hữu cơ. Bón xẻ rãnh vòng quanh gốc ổi, cách gốc 0,7 – 1,0m. Bón phân xong lấp đất kín. VHDT
CÁC TIN, BÀI KHÁC